21 – Att förändra butikens servicelandskap

Du går in i en butik och ibland känns det bra, ibland gör det inte det men vad är det egentligen som styr? Pernille K. Andersson berättar i podden om sin forskning kring vilken påverkan musik samt självutlämnande information och ögonkontakt från personalen kan ha på dina butikupplevelser och beteenden. Kolla om du känner igen dig. Om du vill veta mer kan du läsa hela avhandlingen via följande länk: Changing the servicescape: The influence of music, self-disclosure and eye gaze on service encounter experience and approach-avoidance behavior.

20 – Making high-quality pulp from trees

In this podcast, we are digging deeper into the world of pulp and paper. Pulp is generally produced from wood and has a significant impact on our everyday life: we are dependent on the wide range of products that are made from it such as paper, textiles and personal care products. Raghu Deshpande tells us about his PhD thesis “The initial phase of sodium sulfite pulping of softwood: A comparison of different pulping options, in which he tried to find the perfect recipe to produce high-quality pulp from softwood. His focus has been on sulfite pulping, which is more competitive than Kraft pulping when producing dissolving grade pulp with biorefinery applications.

19 – How to make mobile health systems secure and privacy-preserving

Information security and privacy are vital to achieve high quality healthcare services. In this podcast we dig deeper into this issue together with Leonardo Horn Iwaya who has studied how to make Mobile Health (mHealth) systems secure and privacy-preserving. He tells us about the ever-increasing tendency of using mobile devices (e.g., mobile phones, sensors, smartwatches) to support medical and public health and the problems that come along with it due to failures in addressing security and privacy issues. After listening to this podcast you will also know more about the design of security and privacy enhancing technologies for mHealth, specially in Mobile Data Collection Systems, in which traditional paper forms are replaced by a mobile application for collecting and reporting health-related data used for public programs such as health surveys and surveillance. If you want to know more you can read his licentiate thesis here: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-46982

 

18 – Regionen och EU?

Hur styrs egentligen den Europeiska unionen och vilken roll har regioner och kommuner i EU:s beslutsprocesser?  Magnus Lindh har i sin avhandling ”Regionen och EU?” tittat närmare på vilka uppfattningar och attityder regionala aktörer Västsverige har till regionalt handlande i EU-relaterade frågor. Han berättar i podden om diskussionerna kring nedläggningen av West Sweden som var ett regionalt representationskontor i Bryssel som uppfattats som framgångsrikt. Det överraskande beslutet att lägga ned kontoret utgör avhandlingens studieobjekt. Magnus berättar i podden hur bland annat kunskap och erfarenhet om EU-arbete påverkar regionernas aktivitet i EU frågor.

Följ med i hans berättelse och ta reda på om och varför regioner blivit mer politiskt aktiva inom EU under senare år. Här kan du läsa hela avhandlingen som fulltext.

17 – Framtidens kraftvärmeindustri, mer än kraft och värme

Kan man utnyttja de svenska kraftvärmeverken för produktion av annat än el och värme? Svaret är ja. Många av de fliseldade pannor som förser fjärrvärmenät och industrier med värme, skulle också kunna producera förnybara drivmedel eller kemikalier i tillägg till den el och värme som produceras i dagsläget. Hur det skulle kunna gå till har Christer Gustavsson undersökt i sin doktorsavhandling ”Added value from biomass by broader utilization of fuels and CHP plants”. I vårt samtal berättar Christer om sina resultat och hur det är att vara industridoktorand.

16 – Debloating Internet Access Networks

Ever got delayed on your way to surf the web? Then this podcast might be something for you. Toke Høiland-Jørgensen talks about his thesis “On the Bleeding Edge: Debloating Internet Access Networks” in which he studied why and how internet access delays occur. This is increasingly important in times when more and more devices are connected to the internet and applications become more interactive. We need our network to respond reliably and without unnecessary delay. Tokes work focuses on one of those delays. They are called bufferbloats and are a result of excess queueing delay in network routers that occur along the path. Learn more about what it is, why it is a problem and what can be done to make it better.

15-Kommunal redovisning

Sveriges kommuner och landsting har sedan länge varit skyldiga att redovisa utfallet av sin verksamhet. Det är dock först under de senaste två decennierna som regleringen av redovisningen har utvecklats. Per-Ola Wiklander undersöker i sin doktorsavhandling Kommunal redovisning – en rättsvetenskaplig studie den rättsliga komplexiteten i den förändringsprocess som kommunal redovisning genomgår just nu. I vårt samtal berättar Per-Ola om sin pionjärinsats inom det här forskningsområdet, och om hur det känns att vara den första som disputerar i rättsvetenskap vid Karlstads universitet.

14 – Kan jag leva det liv jag vill med hållbara transportalternativ?

För att möjliggöra ett vardagligt resande med hållbara färdmedel (tex. kollektivtrafik, cykel, gång) behöver vi veta mer om hur resenärerna upplever tillgängligheten till dessa system. Upplevelser av tillgänglighet ur ett användarperspektiv är dock något som hittills saknats i forskningen.

Med bussresenärer i Karlstad som grund har Katrin Lättman utvecklat ett verktyg för att mäta tillgänglighet utifrån resenärernas (användarnas) perspektiv. I sin licentiatuppsats Perceived Accessibility – Capturing the traveller perspective beskriver hon utvecklingen av verktyget och påverkansfaktorer  för upplevd tillgänglighet. I vårt samtal berättar Katrin om sin studie och vilken betydelse den kan ha för utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

13 – Hälsocoach i skolan

Dagens unga människor rör sig för lite. Pernilla Hedström undersöker i sin doktorsavhandling Hälsocoach i skolan om hälsocoacher kan bidra till att öka barns fysiska aktivitet och förbättra skolans hälsofrämjande arbete. I vårt samtal berättar Pernilla om vad det innebär att vara hälsocoach och vilken roll en sådan kan spela för att öka barns välbefinnande. Vi lär oss också mer om de utmaningar som skolor möter i sitt hälsofrämjande arbete.

12 – Förbättrad datakommunikation

Idag är en hel del av den trafik som skickas över datanäten så kallad realtidstrafik, exempelvis trafik då man samtidigt som evenemanget pågår, distribuerar en konsert eller ett idrottsevenemang över datanätet. För att möta de tidskrav som realtidsöverföring innebär, behöver fördröjningen/latensen för överföringen över datanäten minimeras. Ett sätt för att uppnå detta kan vara att utnyttja flera olika nätverk för att skicka data mellan sändare och mottagare. I vårt samtal berättar datavetaren Johan Eklund om hur detta skulle kunna ske utifrån de resultat han visat i sin doktorsavhandling Latency Reduction for Soft Real-Time Traffic using SCTP Multihoming.