41 – Improving transparency in personal data processing

The European Union’s General Data Protection Regulation has been implemented to protect citizens’ data privacy by, for example, increasing control over their personal data. However, computerized systems and web services are not always effectively designed to give users the control they are legally entitled to in a usable way. In her thesis, Farzaneh Karegar, Ph. D. student in computer science, develops new solutions that enhance transparency and make it easier for users to give better-informed consent to service providers handling personal data. In our conversation Farzaneh lets us know more about the solutions, and why it is important to continue to work to improve the gap between legally-compliant and usable services. Farzaneh Karegar’s licentiate thesis can be retrieved from DiVA: Towards Improving Transparency, Intervenability, and Consent in HCI 

40 -Twitter and language transformation

Speech and writing are traditionally regarded as contrasting pairs with specific forms, structures, and normative values attached to them. In the time of social media, these differences are increasingly challenged. We tweet more like we talk or at least, that is how it feels. To find out whether our intuition is right we meet  Peter Wikström who has studied Twitter language in his PhD thesis “I tweet like I talk: Aspects of speech and writing on Twitter”. He has investigated features such as hashtags and emojis to see what it might mean to tweet in a “talk-like” manner. Listen to learn more about shifting norms, questions of identity and authenticity, and a communication hybrid that evolved together with the advent of social media.

39- I valet och kvalet – hur väljer man idéer som kan leda till innovation?

Har du någonsin varit i en situation där du hade alltför många valmöjligheter och inte riktig visste hur du skulle göra? Lyssna på magkänslan eller hellre på hjärnan? Johan Netz har tittat på dessa frågor ur ett företagsperspektiv och publicerat sina resultat i avhandlingen ” First things first – think before you decide: The how, what and who of idea screening”. I vår podcast berättar Johan om företagens utmaningar att välja ut rätt idéer att gå vidare med för att skapa nya produkter eller tjänster, nya arbetssätt, eller annat som inverkar på den dagliga verksamheten. Ibland kan det handla om 1000-tals idéer som behöver sållas utan att det tar för lång tid. I sin forskning har Johan bland annat studerat hur intuitiva bedömningar (magkänsla) kan kopplas mot, och även till stor del förklaras av, rationella kriterieutvärderingar. Lyssna på podcasten för att höra mer om detta och får reda på vilken roll intuition och rationalitet spelar i beslutsprocessen.

38 – Evolution of markets from a service ecosystems perspective

How do markets evolve? And how can this evolutionary process be understood from a service ecosystems perspective? These are the main questions guiding Kaisa Koskela Huotari’s doctoral research in Business Administration. In our conversation Kaisa explains that markets are made up of rules and norms guiding people when exchanging innovative knowledge and skills. Markets can be disrupted, as new ideas can work as ‘game-changers’. Likewise new ideas – innovations – can after a while themselves become mainstream and turned into well-established norms. Based on her research Kaisa presents a four-phase model on market evolution, helping us understand this process of market continuity and change.

37 -What are phthalates and why can they be troublesome for us?

Hard to pronounce, invisible to the human eye and regarded as a miracle compound for centuries: phthalates. They are in a huge variety of things such as toys, cars and make up and it is likely that you bump into them on a daily basis. In this podcast, we talk to Ph.D. Huan Shu about the downsides of phthalates. In her research, she has focused on phthalates in PVC flooring and their effects on human and especially children’s health. Listen to this podcast to learn more about what phthalates are, how they might trouble yours and your children’s respiratory system, and what could be done to prevent it.  You can also read more about Huan Shu’s research in her thesis “Phthalates, on the issue of sources for human uptake, time trends and health effects“.

36 – Medarbetarnas roll i tjänsteinnovation och värdeskapande

Bör man involvera medarbetare i utvecklingen av nya tjänster? Ja, absolut, säger Jenny Karlsson som nyligen disputerade med avhandlingen Frontline employees’ role in service innovation and value creation”. I dagens avsnitt av vår podcast berättar hon om sina studier som visar på att medarbetare med kundkontakt kan fungera som brobyggare vid företag och organisationers innovationsarbete tack vare deras goda kunskaper om både befintliga tjänster och kundernas behov, krav och önskemål. I och med detta unika perspektiv kan de fungera som spindeln i nätet och utvecklar kunskap och förståelse för den nya tjänsten samtidigt som de ser dess möjliga flaskhalsar och utvecklingspotential. Följ med i Jennys berättelse om hur hänsyn till medarbetarnas perspektiv kan gynna en smidigare implementering av tjänster och förbättrade förutsättningar för framtida värdeskapande.

35 – Nyanser i drogdebatten

Den stora ökningen av nya och lättillgängliga droger på internet utgör en utmaning för lagstiftare, vårdpersonal och forskare. Christophe Soussan, nybliven doktor i  psykologi har via drogdiskussionsforum på nätet undersökt runt 600 användares upplevda effekter, attityder och motivation kring droganvändning för att bidra med ny kunskap i frågan. Christophes forskning tyder på att drogdebatten behöver bli mer nyanserad. Det  är viktigt att vara mer specifikt när man pratar om olika droger och även att öka förståelsen för användarnas olika sorters motivation och drivkraft. Lyssna på dagens avsnitt av forskningspodden där Christophe berättar mer om sina resultat. Är ni sedan nyfiken på mer finns hans avhandling ” Novel Psychoactive Substances: Experienced effects, attitudes, and motivations among online drug community users ” för gratis nedladdning via följande länk: Avhandling_Soussan

34 – Elevinflytande i grundsärskolan

Grundsärskolan är en skolform för barn och ungdomar som har bedömts inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Forskning om grundsärskolan saknas i stor utsträckning. Därför fyller Eva Anderssons licentiatavhandling Förutsättningar för elevinflytande i grundsärskolan en viktig kunskapslucka. I vårt samtal berättar Eva om klassrumsinteraktionens betydelse för att elevernas inflytande ska stärkas. Samspelet mellan lärare och elever står i centrum, men även klassrummets materiella aspekter har en viktig roll. Tillit, lyhördhet och vilja är nyckelord för att elevinflytandet ska öka. Eva Anderssons licentiatuppsats kan läsas i sin helhet och hämtas från DiVA. 

31 – Environmentalism in fiction writing

The topic of this episode is environmental apocalypses in fiction writing. We discuss this with Marinette Grimbeek, who in her doctoral thesis investigates the environmentalism of Margaret Atwood’s MaddAddam Trilogy. In fact, her research leads her out of the novels, as she finds that the MaddAddam Trilogy forms part of Atwood’s real-world environmental activism. In our conversation, Marinette describes how Atwood plays with the boundaries between fact and fiction, commercialism and activism, to promote an ecological understanding of the world. To read Marinette Grimbeek’s doctoral thesis follow this link: Margaret Atwood’s Environmentalism : Apocalypse and Satire in the MaddAddam Trilogy

 

30 – Strömsnålare diskmaskiner

Hur kan man minska diskmaskiners elförbrukning? Detta är vad Peder Bengtsson undersöker i sin doktorsavhandling i miljö- och energisystem. Genom experiment och simuleringar visar Peder att diskmaskiner som använder värmepumpsteknik kan minska elförbrukningen till hälften. I vårt samtal berättar Peder mer om sin forskning, och om hur den kan bidra till att spara både energi och miljö. Läs mer om Peders forskning i hans doktorsavhandling Apply heat pump systems in commercial household products to reduce environmental impact : How to halve the electricity consumption for a household dishwasher.