104 – Off-gassing in wood pellets

Today, wood pellets are often used as fuel for heat and power generation. However, when stored, fresh wood pellets produced from fresh sawdust can self-heat and emit gasses (off-gassing). Self-heating may lead to fires while off-gassing of toxic gasses such as carbon monoxide is a human health and environmental hazard. Workson Siwale’s research focuses on off-gassing and investigates how wood extractives influence the emission of gasses. Understanding the mechanisms behind off-gassing better, can inform raw material selection and pre-treatment so as to produce pellets with reduced off-gassing abilities. In our conversation, Workson explains the contributions of his research for sustaining product quality, and we learn more about the environmental and health benefits that can come out of improvements in pellets handling.

Workson Siwale’s licentiate thesis can be downloaded from DiVA: Understanding the Influence of Wood Extractives on Off-Gassing during Storage of Wood Pellets

103 – Agil mjukvaruutveckling

Idag sker mjukvaruutveckling i snabba och dynamiska processer, vilket innebär att de arbetsmetoder som används behöver främja förändring och flexibilitet, de behöver vara agila. Agila arbetsmetoder har uppstått inom den snabbt föränderliga IT-sektorn, men återfinns idag inom många olika branscher.

Forskning visar att det för organisationer och arbetslag kan vara utmanande att arbeta agilt. Affärsmässiga krav på förutsägbarhet och detaljstyrning kan krocka med det agila arbetssättets betoning på föränderlighet, självstyrande team och små delleveranser för att få återkoppling. Det är just de spänningar och motsättningar som kan uppstå i agil mjukvaruutveckling (ASD) som Carin Lindskog undersöker i sin doktorsavhandling i informatik. I vårt samtal berättar Carin mer om varför sådana spänningar uppstår, och vad organisationer och arbetslag kan göra för att hantera dem på ett konstruktivt sätt.

Carin Lindskogs doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments

102 – Students’ art-based exploration of science in a third space

Research shows that due to contextual differences between museums and schools, teachers often find it difficult to adapt their teaching to museum settings. Therefore, there is a need for museums to develop and improve student experiences of school trips to their institutions. Against this backdrop, museum educator and researcher Harald Raaijmakers‘ has developed a museum programme which aims to bridge borders between educational contexts and school disciplines. Harald’s research aims at validating the programme and to analyse students’ aesthetic experiences and imagination in art-based exploration of science issues. In our conversation, Harald explains that elaborated museum-school partnerships can create a third space where science education becomes integrated with society and students’ lived experiences.

Harald Raaijmakers’ licentiate thesis can be downloaded from DiVA: Powerful eyes, imaginative minds: Experiencing contemporary art and science in a third space

101 – Stöd till våldsutsatta familjer

I Sverige har det saknats vetenskaplig evidens för insatser för våldsutsatta familjer. Internationellt finns dock detta och Helena Draxler har i sin forskning undersökt vad som händer när ett framgångsrikt insatsprogram, Project Support, överförs till Sverige och svensk socialtjänst från den amerikanska kontext som det utformats i. Programmet riktar sig till våldsutsatta föräldrar med barn som utvecklat beteendeproblem till följd av våldet. Insatsen innefattar socialt och emotionellt stöd till föräldern, men också konkreta verktyg för att hjälpa föräldrarna att stötta sin barn. 

Helena Draxlers forskning indikerar att Project Support kan vara framgångsrikt även i ett svenskt sammanhang. Föräldrarnas förmåga ökade och barnens beteendeproblem minskade. Men studien visar också att programmet behövde kulturellt anpassas för att fungera i svenska förhållanden. Dessutom, berättar Helena i vårt samtal, är det viktigt att socialtjänsten är uppmärksam på när kompletterande insatser i form av psykoterapeutisk behandling kan behövas. Helt avgörande är också att den personal som ska arbeta med programmet har nödvändiga organisatoriska förutsättningar och stöd från ledningen.

Helena Draxlers doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Initial transfer of Project Support from the US to Sweden: Feasibility and clinical aspects as viewed by counsellors and parents

100 – Slöjdundervisning i grundsärskolan

Grundsärskolan är en skolform för barn som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål. Det finns mycket begränsat med forskning om grundsärskolan, inte minst när det gäller slöjdundervisning. I Anna Sjöqvists forskning i pedagogiskt arbete är det denna kunskapslucka som står i fokus.

Med hjälp av en enkätstudie till rektorer och en fallstudie vid två grundsärskolor undersöker Anna om och hur slöjdundervisningen kan bidra till att ge eleverna Bildning, i betydelsen självbestämmande, medbestämmande och solidaritet.

Resultaten av studien visar att det fanns olikheter i hur undervisningen bedrevs i de båda skolorna, som fick betydelse för elevernas möjligheter att utveckla Bildning. I vårt samtal berättar Anna mer om dessa resultat, och om avhandlingens kunskapsbidrag i stort. 

Anna Sjöqvists doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Slöjdundervisning i grundsärskolan : En didaktisk studie om förutsättningar för Bildning

99 – Free and open source software

LibreOffice is an office suite that can be downloaded, used, shared, modified and redistributed freely. It is available for most operating systems, including Mac OS and Windows, and estimated to have 200 million active users worldwide. It is one of the largest and longstanding free and open source software projects.

In his ethnographic study, Reinhard Handler investigates the collaborative practices that forms LibreOffice. With the aim to understand how collaborative practices emerge, are negotiated and ordered in the context of free and open source software, he has followed collaborators at conferences, interviewed them, and participated in their discussions. In our conversation, Reinhard describes and explains the interplay of ethical ideas, technical skills, and governance mechanisms that together form LibreOffice as a software project.

Reinhard Handler’s doctoral thesis can be downloaded from DiVA: Colliberate : The practices of free and open source software

98 – Att kommunicera klimataktivism

I det här avsnittet av Forskningspodden pratar vi med Sol Agin som är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Sols forskning handlar om hur politiska rörelser kommunicerar abstrakta och komplexa frågor och hur det tas emot av följare och allmänhet. Hur påverkar valet av text, språk och handling varandra? Och vad händer om ord och handling inte stämmer överens?

Sol har bland annat följt två miljörörelser: Fridays for future och Extinction rebellion och tittat närmre på deras budskap och hur de kommunicerar kring dessa.

Här kan du läsa Sol Agins avhandling Communicating climate action – Combining action repertoires and linguistic repertoires in social movement message construction i DiVA.

97 – Privacy and security of digital health technologies

During the early phase of the Corona pandemic public health actors rapidly deployed contact tracing applications for mobile phones. The apps aimed at curbing the spread of COVID-19, by aiding manual contact tracing. In Samuel Wairimu’s research in Computer Science he investigates the security and privacy risks of these apps and how patients can be harmed by those risks.

In his licentiate thesis, Samuel has used an experimental approach to assess the risks and combined it with a theoretical approach which goes on to assess what impacts and consequences a state-sponsored cyberattack could have to the healthcare sector, and to patients especially.

In our conversation, Samuel explains the results of his study and he argues that more emphasis needs to be put on information security in the healthcare sector, as it is prone for experiencing cyberattacks and the risks for patients can be severe. 

Samuel Wairimu’s licentiate thesis can be downloaded from DiVA: Privacy and Security Analysis : Assessing Risks and Harm to Patients

96 – Patientsäkerhet på förlossningsavdelningen

Hur uppfattas patientsäkerhet inom förlossningsvård, sett ur ett professionsperspektiv? Hur kan patientsäkerheten förbättras? I det här avsnittet av Forskningspodden träffar vi Annika Skoogh som disputerat inom ämnet Omvårdnad med en avhandling som handlar om patientsäkerhet inom förlossningsvård. Den födande kvinnan och förlossningsteamet står i fokus.

Avhandlingen bygger på fyra delstudier där Annika granskat journaler, intervjuat barnmorskor, läkare och undersköterskor på olika förlossningsavdelningar samt via frågeformulär undersökt vårdpersonals uppfattningar av teamarbete och patientsäkerhetskultur. Finns det några förlossningsskador som går att förebygga och i så fall hur? Vad betyder teamarbetet för patientsäkerheten?

Annika Skoogh jobbar dels som barnmorska på förlossningen på Centralsjukhuset i Karlstad, dels som verksamhetsutvecklare inom Kvinnosjukvården. Vill du läsa hennes avhandling Patient safety in intrapartum care: Adverse events and healthcare professionals’ perceptions of patient safety, patient safety culture and teamwork så finns den i vår publikationsdatabas DiVA.

95 – De motsträviga kommunerna

I det här avsnittet av Forskningspodden pratar vi med Freddy Kjellström om hans avhandling som handlar om mellankommunal samverkan. Denna samverkan har sitt avstamp i det tidiga 2000-talet då både staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) uttryckte en förväntan om ökat samarbete mellan kommuner i olika samhällsfrågor. Det antogs leda till ökad kvalitet inom den kommunala verksamheten om kommuner kunde komma överens om till exempel upphandlingar på regional nivå.

Kommunerna förväntades att frivilligt bilda regionala samverkansorgan (RSO). I de allra flesta län gick det bra, men i några fall visade det sig att enstaka kommuner i olika län var motsträviga till att delta i ett RSO. För att försöka förstå varför dessa enstaka kommuner var motsträviga till samverkan har Freddy undersökt varför och, i de fall de ändrat sig, vad som ledde till denna förändring.

Freddy Kjellströms doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: De motsträviga kommunerna: en studie av mellankommunal samverkan på regional nivå