106 – Vård som inte blivit utförd

I Sverige är de som söker kommunala vård- och omsorgsinsatser allt äldre. Samtidigt har vården svårt att rekrytera personal i tillräcklig omfattning och Inspektionen för vård och omsorg har vid tillsyn rapporterat om brister inom äldreomsorgen. Mot denna bakgrund vill Ingrid Andersson i sin forskning öka och fördjupa kunskapen om vård som inte blivit utförd inom kommunal vård och omsorg för äldre.

Genom både kvantitativa och kvalitativa metoder undersöker Ingrid vilka uppfattningar vårdpersonal och enhetschefer har om vård som inte blivit utförd. Studien visar att det förekommer att vård uteblir som en följd av tidsbrist eller organisatoriska aspekter. I vårt samtal berättar Ingrid mer om resultaten och om projektets ambition att översätta och validera det instrument, BERNCA-NH, som kan hjälpa vården att mäta vård som uteblivit. Instrumentet ger kunskap om vilken vård som inte blivit utförd och kan på så sätt underlätta verksamheternas förbättringsarbete.  

Ingrid Anderssons doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Vård som inte blivit utförd : Uppfattningar från vårdpersonal och enhetschefer inom kommunal vård och omsorg för äldre

105 – Livsstilsinriktat arbete i hästnäringen

Många människor drömmer om att förvandla sin livsstil till ett arbete de kan leva och försörja sig på. Livsstilsinriktat arbete förekommer i många branscher, exempelvis sport, kultur, nöje och jordbruk. Åsa Bergman Bruhn undersöker i sin forskning vad som kännetecknar yrken av livsstilskaraktär och hur arbetsförhållandena ser ut för dem som har denna typ av yrken inom hästnäringen. Genom enkäter till och intervjuer med anställda på ett urval av ridskolor och travstall visar undersökningen på dubbelheten i det livsstilsinriktade arbetet. Å ena sidan drivs medarbetarna av stort engagemang, motivation och en passion för sitt arbete. Å andra sidan leder det till utsuddade gränser mellan arbete och fritid, utmattning och fysiska besvär. I vårt samtal berättar Åsa mer om sina resultat och om vad som krävs för att livsstilsinriktat arbete ska bli hållbart.

Åsa Bergman Bruhns doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: The double-sided nature of lifestyle-oriented work within the Swedish equine sector : Characteristics and consequences for employee health and well-being

104 – Off-gassing in wood pellets

Today, wood pellets are often used as fuel for heat and power generation. However, when stored, fresh wood pellets produced from fresh sawdust can self-heat and emit gasses (off-gassing). Self-heating may lead to fires while off-gassing of toxic gasses such as carbon monoxide is a human health and environmental hazard. Workson Siwale’s research focuses on off-gassing and investigates how wood extractives influence the emission of gasses. Understanding the mechanisms behind off-gassing better, can inform raw material selection and pre-treatment so as to produce pellets with reduced off-gassing abilities. In our conversation, Workson explains the contributions of his research for sustaining product quality, and we learn more about the environmental and health benefits that can come out of improvements in pellets handling.

Workson Siwale’s licentiate thesis can be downloaded from DiVA: Understanding the Influence of Wood Extractives on Off-Gassing during Storage of Wood Pellets

103 – Agil mjukvaruutveckling

Idag sker mjukvaruutveckling i snabba och dynamiska processer, vilket innebär att de arbetsmetoder som används behöver främja förändring och flexibilitet, de behöver vara agila. Agila arbetsmetoder har uppstått inom den snabbt föränderliga IT-sektorn, men återfinns idag inom många olika branscher.

Forskning visar att det för organisationer och arbetslag kan vara utmanande att arbeta agilt. Affärsmässiga krav på förutsägbarhet och detaljstyrning kan krocka med det agila arbetssättets betoning på föränderlighet, självstyrande team och små delleveranser för att få återkoppling. Det är just de spänningar och motsättningar som kan uppstå i agil mjukvaruutveckling (ASD) som Carin Lindskog undersöker i sin doktorsavhandling i informatik. I vårt samtal berättar Carin mer om varför sådana spänningar uppstår, och vad organisationer och arbetslag kan göra för att hantera dem på ett konstruktivt sätt.

Carin Lindskogs doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Tensions experienced and balancing strategies used in Agile Software Development environments

102 – Students’ art-based exploration of science in a third space

Research shows that due to contextual differences between museums and schools, teachers often find it difficult to adapt their teaching to museum settings. Therefore, there is a need for museums to develop and improve student experiences of school trips to their institutions. Against this backdrop, museum educator and researcher Harald Raaijmakers‘ has developed a museum programme which aims to bridge borders between educational contexts and school disciplines. Harald’s research aims at validating the programme and to analyse students’ aesthetic experiences and imagination in art-based exploration of science issues. In our conversation, Harald explains that elaborated museum-school partnerships can create a third space where science education becomes integrated with society and students’ lived experiences.

Harald Raaijmakers’ licentiate thesis can be downloaded from DiVA: Powerful eyes, imaginative minds: Experiencing contemporary art and science in a third space

101 – Stöd till våldsutsatta familjer

I Sverige har det saknats vetenskaplig evidens för insatser för våldsutsatta familjer. Internationellt finns dock detta och Helena Draxler har i sin forskning undersökt vad som händer när ett framgångsrikt insatsprogram, Project Support, överförs till Sverige och svensk socialtjänst från den amerikanska kontext som det utformats i. Programmet riktar sig till våldsutsatta föräldrar med barn som utvecklat beteendeproblem till följd av våldet. Insatsen innefattar socialt och emotionellt stöd till föräldern, men också konkreta verktyg för att hjälpa föräldrarna att stötta sin barn. 

Helena Draxlers forskning indikerar att Project Support kan vara framgångsrikt även i ett svenskt sammanhang. Föräldrarnas förmåga ökade och barnens beteendeproblem minskade. Men studien visar också att programmet behövde kulturellt anpassas för att fungera i svenska förhållanden. Dessutom, berättar Helena i vårt samtal, är det viktigt att socialtjänsten är uppmärksam på när kompletterande insatser i form av psykoterapeutisk behandling kan behövas. Helt avgörande är också att den personal som ska arbeta med programmet har nödvändiga organisatoriska förutsättningar och stöd från ledningen.

Helena Draxlers doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Initial transfer of Project Support from the US to Sweden: Feasibility and clinical aspects as viewed by counsellors and parents

100 – Slöjdundervisning i grundsärskolan

Grundsärskolan är en skolform för barn som på grund av intellektuell funktionsnedsättning inte bedöms kunna nå grundskolans kunskapsmål. Det finns mycket begränsat med forskning om grundsärskolan, inte minst när det gäller slöjdundervisning. I Anna Sjöqvists forskning i pedagogiskt arbete är det denna kunskapslucka som står i fokus.

Med hjälp av en enkätstudie till rektorer och en fallstudie vid två grundsärskolor undersöker Anna om och hur slöjdundervisningen kan bidra till att ge eleverna Bildning, i betydelsen självbestämmande, medbestämmande och solidaritet.

Resultaten av studien visar att det fanns olikheter i hur undervisningen bedrevs i de båda skolorna, som fick betydelse för elevernas möjligheter att utveckla Bildning. I vårt samtal berättar Anna mer om dessa resultat, och om avhandlingens kunskapsbidrag i stort. 

Anna Sjöqvists doktorsavhandling kan laddas ner från DiVA: Slöjdundervisning i grundsärskolan : En didaktisk studie om förutsättningar för Bildning

99 – Free and open source software

LibreOffice is an office suite that can be downloaded, used, shared, modified and redistributed freely. It is available for most operating systems, including Mac OS and Windows, and estimated to have 200 million active users worldwide. It is one of the largest and longstanding free and open source software projects.

In his ethnographic study, Reinhard Handler investigates the collaborative practices that forms LibreOffice. With the aim to understand how collaborative practices emerge, are negotiated and ordered in the context of free and open source software, he has followed collaborators at conferences, interviewed them, and participated in their discussions. In our conversation, Reinhard describes and explains the interplay of ethical ideas, technical skills, and governance mechanisms that together form LibreOffice as a software project.

Reinhard Handler’s doctoral thesis can be downloaded from DiVA: Colliberate : The practices of free and open source software

98 – Att kommunicera klimataktivism

I det här avsnittet av Forskningspodden pratar vi med Sol Agin som är doktor i medie- och kommunikationsvetenskap.

Sols forskning handlar om hur politiska rörelser kommunicerar abstrakta och komplexa frågor och hur det tas emot av följare och allmänhet. Hur påverkar valet av text, språk och handling varandra? Och vad händer om ord och handling inte stämmer överens?

Sol har bland annat följt två miljörörelser: Fridays for future och Extinction rebellion och tittat närmre på deras budskap och hur de kommunicerar kring dessa.

Här kan du läsa Sol Agins avhandling Communicating climate action – Combining action repertoires and linguistic repertoires in social movement message construction i DiVA.

97 – Privacy and security of digital health technologies

During the early phase of the Corona pandemic public health actors rapidly deployed contact tracing applications for mobile phones. The apps aimed at curbing the spread of COVID-19, by aiding manual contact tracing. In Samuel Wairimu’s research in Computer Science he investigates the security and privacy risks of these apps and how patients can be harmed by those risks.

In his licentiate thesis, Samuel has used an experimental approach to assess the risks and combined it with a theoretical approach which goes on to assess what impacts and consequences a state-sponsored cyberattack could have to the healthcare sector, and to patients especially.

In our conversation, Samuel explains the results of his study and he argues that more emphasis needs to be put on information security in the healthcare sector, as it is prone for experiencing cyberattacks and the risks for patients can be severe. 

Samuel Wairimu’s licentiate thesis can be downloaded from DiVA: Privacy and Security Analysis : Assessing Risks and Harm to Patients