87 – Operationssjuksköterskors ansvar och kompetens

Vad går jobbet som operationssjuksköterska egentligen ut på? Vi pratar med Ann-Catrin Blomberg, som efter en lång yrkeserfarenhet som operationssjuksköterska, upplevde att  operationssjuksköterskans roll i den perioperativa vården var otydlig. Det var mycket fokus på den kirurgiska behandlingen och operationssjuksköterskornas kompetens inom medicinsk teknik medans den delen som handlar om patienternas vårdande i stort sett negligerats. För att få en mer nyanserad bild undersökte Ann-Catrin i sin avhandling operationssjuksköterskornas roll, deras syn på sin profession samt deras ansvar och kompetens i relation till vården av patienten och berättar om sina resultat i detta avsnitt av Forskningspodden.

Du kan läsa hela avhandlingen här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260195/FULLTEXT02.pdf

35 – Nyanser i drogdebatten

Den stora ökningen av nya och lättillgängliga droger på internet utgör en utmaning för lagstiftare, vårdpersonal och forskare. Christophe Soussan, nybliven doktor i  psykologi har via drogdiskussionsforum på nätet undersökt runt 600 användares upplevda effekter, attityder och motivation kring droganvändning för att bidra med ny kunskap i frågan. Christophes forskning tyder på att drogdebatten behöver bli mer nyanserad. Det  är viktigt att vara mer specifikt när man pratar om olika droger och även att öka förståelsen för användarnas olika sorters motivation och drivkraft. Lyssna på dagens avsnitt av forskningspodden där Christophe berättar mer om sina resultat. Är ni sedan nyfiken på mer finns hans avhandling ” Novel Psychoactive Substances: Experienced effects, attitudes, and motivations among online drug community users ” för gratis nedladdning via följande länk: Avhandling_Soussan