87 – Operationssjuksköterskors ansvar och kompetens

Vad går jobbet som operationssjuksköterska egentligen ut på? Vi pratar med Ann-Catrin Blomberg, som efter en lång yrkeserfarenhet som operationssjuksköterska, upplevde att  operationssjuksköterskans roll i den perioperativa vården var otydlig. Det var mycket fokus på den kirurgiska behandlingen och operationssjuksköterskornas kompetens inom medicinsk teknik medans den delen som handlar om patienternas vårdande i stort sett negligerats. För att få en mer nyanserad bild undersökte Ann-Catrin i sin avhandling operationssjuksköterskornas roll, deras syn på sin profession samt deras ansvar och kompetens i relation till vården av patienten och berättar om sina resultat i detta avsnitt av Forskningspodden.

Du kan läsa hela avhandlingen här: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1260195/FULLTEXT02.pdf

67 – Stresshantering med sjuksköterskestudenter

Stress är ett vanligt problem för högskolestudenter. Statistik från den nationella folkhälsoenkäten (2018) visar att studenter upplever större stress än den yrkesverksamma befolkningen som helhet. Går det att komma tillrätta med detta genom insatser i utbildningen? Detta undersöker psykologiforskaren Ulrik Terp i sin forskning. Han har utformat en stresshanteringsintervention som han genomfört med sjuksköterskestudenter. Under tio veckors tid har han träffat studenterna och genomfört övningar i syfte att förebygga och minska deras stress. I vårt samtal berättar Ulrik mer om hur interventionen gått till, och om resultaten av den.

Ulrik Terps doktorsavhandling i psykologi kan hämtas från DiVA: Cognitive Behavioral Stress Management Training for Nursing Students