12 – Förbättrad datakommunikation

Idag är en hel del av den trafik som skickas över datanäten så kallad realtidstrafik, exempelvis trafik då man samtidigt som evenemanget pågår, distribuerar en konsert eller ett idrottsevenemang över datanätet. För att möta de tidskrav som realtidsöverföring innebär, behöver fördröjningen/latensen för överföringen över datanäten minimeras. Ett sätt för att uppnå detta kan vara att utnyttja flera olika nätverk för att skicka data mellan sändare och mottagare. I vårt samtal berättar datavetaren Johan Eklund om hur detta skulle kunna ske utifrån de resultat han visat i sin doktorsavhandling Latency Reduction for Soft Real-Time Traffic using SCTP Multihoming.