40 -Twitter and language transformation

Speech and writing are traditionally regarded as contrasting pairs with specific forms, structures, and normative values attached to them. In the time of social media, these differences are increasingly challenged. We tweet more like we talk or at least, that is how it feels. To find out whether our intuition is right we meet  Peter Wikström who has studied Twitter language in his PhD thesis “I tweet like I talk: Aspects of speech and writing on Twitter”. He has investigated features such as hashtags and emojis to see what it might mean to tweet in a “talk-like” manner. Listen to learn more about shifting norms, questions of identity and authenticity, and a communication hybrid that evolved together with the advent of social media.

39- I valet och kvalet – hur väljer man idéer som kan leda till innovation?

Har du någonsin varit i en situation där du hade alltför många valmöjligheter och inte riktig visste hur du skulle göra? Lyssna på magkänslan eller hellre på hjärnan? Johan Netz har tittat på dessa frågor ur ett företagsperspektiv och publicerat sina resultat i avhandlingen ” First things first – think before you decide: The how, what and who of idea screening”. I vår podcast berättar Johan om företagens utmaningar att välja ut rätt idéer att gå vidare med för att skapa nya produkter eller tjänster, nya arbetssätt, eller annat som inverkar på den dagliga verksamheten. Ibland kan det handla om 1000-tals idéer som behöver sållas utan att det tar för lång tid. I sin forskning har Johan bland annat studerat hur intuitiva bedömningar (magkänsla) kan kopplas mot, och även till stor del förklaras av, rationella kriterieutvärderingar. Lyssna på podcasten för att höra mer om detta och får reda på vilken roll intuition och rationalitet spelar i beslutsprocessen.

38 – Evolution of markets from a service ecosystems perspective

How do markets evolve? And how can this evolutionary process be understood from a service ecosystems perspective? These are the main questions guiding Kaisa Koskela Huotari’s doctoral research in Business Administration. In our conversation Kaisa explains that markets are made up of rules and norms guiding people when exchanging innovative knowledge and skills. Markets can be disrupted, as new ideas can work as ‘game-changers’. Likewise new ideas – innovations – can after a while themselves become mainstream and turned into well-established norms. Based on her research Kaisa presents a four-phase model on market evolution, helping us understand this process of market continuity and change.

36 – Medarbetarnas roll i tjänsteinnovation och värdeskapande

Bör man involvera medarbetare i utvecklingen av nya tjänster? Ja, absolut, säger Jenny Karlsson som nyligen disputerade med avhandlingen Frontline employees’ role in service innovation and value creation”. I dagens avsnitt av vår podcast berättar hon om sina studier som visar på att medarbetare med kundkontakt kan fungera som brobyggare vid företag och organisationers innovationsarbete tack vare deras goda kunskaper om både befintliga tjänster och kundernas behov, krav och önskemål. I och med detta unika perspektiv kan de fungera som spindeln i nätet och utvecklar kunskap och förståelse för den nya tjänsten samtidigt som de ser dess möjliga flaskhalsar och utvecklingspotential. Följ med i Jennys berättelse om hur hänsyn till medarbetarnas perspektiv kan gynna en smidigare implementering av tjänster och förbättrade förutsättningar för framtida värdeskapande.

35 – Nyanser i drogdebatten

Den stora ökningen av nya och lättillgängliga droger på internet utgör en utmaning för lagstiftare, vårdpersonal och forskare. Christophe Soussan, nybliven doktor i  psykologi har via drogdiskussionsforum på nätet undersökt runt 600 användares upplevda effekter, attityder och motivation kring droganvändning för att bidra med ny kunskap i frågan. Christophes forskning tyder på att drogdebatten behöver bli mer nyanserad. Det  är viktigt att vara mer specifikt när man pratar om olika droger och även att öka förståelsen för användarnas olika sorters motivation och drivkraft. Lyssna på dagens avsnitt av forskningspodden där Christophe berättar mer om sina resultat. Är ni sedan nyfiken på mer finns hans avhandling ” Novel Psychoactive Substances: Experienced effects, attitudes, and motivations among online drug community users ” för gratis nedladdning via följande länk: Avhandling_Soussan

34 – Elevinflytande i grundsärskolan

Grundsärskolan är en skolform för barn och ungdomar som har bedömts inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Forskning om grundsärskolan saknas i stor utsträckning. Därför fyller Eva Anderssons licentiatavhandling Förutsättningar för elevinflytande i grundsärskolan en viktig kunskapslucka. I vårt samtal berättar Eva om klassrumsinteraktionens betydelse för att elevernas inflytande ska stärkas. Samspelet mellan lärare och elever står i centrum, men även klassrummets materiella aspekter har en viktig roll. Tillit, lyhördhet och vilja är nyckelord för att elevinflytandet ska öka. Eva Anderssons licentiatuppsats kan läsas i sin helhet och hämtas från DiVA. 

33 – Klassrumsbaserad bedömning

I det här avsnittet berättar Anna Öhman, doktor i pedagogiskt arbete, om hur återkoppling sker mellan lärare och elever i frisörutbildningen. Med hjälp av bland annat videoanalyser synliggör avhandlingen hur både kroppar, språk och material får betydelse för återkopplingen. Den klassrumsbaserade bedömningen är beroende av ett fungerande samspel mellan elever och lärare, berättar Anna Öhman i vårt samtal. För att läsa avhandlingen i sin helhet, följ följande länk: Återkoppling i interaktion: En studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen

32 – Personal data privacy

In our digitalised world more and more of our personal information is registered in network computers and servers. Stakeholders handling personal information thus need to make sure their systems are secure and maintain the integrity of individuals. Automated privacy audits is one approach to ensure that stakeholders do in fact maintain the privacy of personal data. But as Jenni Reuben shows in her research, these audits can themselves subject to privacy risks. In our conversation Jenni, Ph.D. student in computer science, tells more about these risks and of the model she proposes to prevent illegitimate access to personal data. To read Jenni Reuben’s dissertation please follow this link: Privacy-aware Use of Accountability Evidence

31 – Environmentalism in fiction writing

The topic of this episode is environmental apocalypses in fiction writing. We discuss this with Marinette Grimbeek, who in her doctoral thesis investigates the environmentalism of Margaret Atwood’s MaddAddam Trilogy. In fact, her research leads her out of the novels, as she finds that the MaddAddam Trilogy forms part of Atwood’s real-world environmental activism. In our conversation, Marinette describes how Atwood plays with the boundaries between fact and fiction, commercialism and activism, to promote an ecological understanding of the world. To read Marinette Grimbeek’s doctoral thesis follow this link: Margaret Atwood’s Environmentalism : Apocalypse and Satire in the MaddAddam Trilogy

 

30 – Strömsnålare diskmaskiner

Hur kan man minska diskmaskiners elförbrukning? Detta är vad Peder Bengtsson undersöker i sin doktorsavhandling i miljö- och energisystem. Genom experiment och simuleringar visar Peder att diskmaskiner som använder värmepumpsteknik kan minska elförbrukningen till hälften. I vårt samtal berättar Peder mer om sin forskning, och om hur den kan bidra till att spara både energi och miljö. Läs mer om Peders forskning i hans doktorsavhandling Apply heat pump systems in commercial household products to reduce environmental impact : How to halve the electricity consumption for a household dishwasher.