14 – Kan jag leva det liv jag vill med hållbara transportalternativ?

För att möjliggöra ett vardagligt resande med hållbara färdmedel (tex. kollektivtrafik, cykel, gång) behöver vi veta mer om hur resenärerna upplever tillgängligheten till dessa system. Upplevelser av tillgänglighet ur ett användarperspektiv är dock något som hittills saknats i forskningen.

Med bussresenärer i Karlstad som grund har Katrin Lättman utvecklat ett verktyg för att mäta tillgänglighet utifrån resenärernas (användarnas) perspektiv. I sin licentiatuppsats Perceived Accessibility – Capturing the traveller perspective beskriver hon utvecklingen av verktyget och påverkansfaktorer  för upplevd tillgänglighet. I vårt samtal berättar Katrin om sin studie och vilken betydelse den kan ha för utvecklingen av ett hållbart transportsystem.

13 – Hälsocoach i skolan

Dagens unga människor rör sig för lite. Pernilla Hedström undersöker i sin doktorsavhandling Hälsocoach i skolan om hälsocoacher kan bidra till att öka barns fysiska aktivitet och förbättra skolans hälsofrämjande arbete. I vårt samtal berättar Pernilla om vad det innebär att vara hälsocoach och vilken roll en sådan kan spela för att öka barns välbefinnande. Vi lär oss också mer om de utmaningar som skolor möter i sitt hälsofrämjande arbete.

12 – Förbättrad datakommunikation

Idag är en hel del av den trafik som skickas över datanäten så kallad realtidstrafik, exempelvis trafik då man samtidigt som evenemanget pågår, distribuerar en konsert eller ett idrottsevenemang över datanätet. För att möta de tidskrav som realtidsöverföring innebär, behöver fördröjningen/latensen för överföringen över datanäten minimeras. Ett sätt för att uppnå detta kan vara att utnyttja flera olika nätverk för att skicka data mellan sändare och mottagare. I vårt samtal berättar datavetaren Johan Eklund om hur detta skulle kunna ske utifrån de resultat han visat i sin doktorsavhandling Latency Reduction for Soft Real-Time Traffic using SCTP Multihoming.