102 – Students’ art-based exploration of science in a third space

Research shows that due to contextual differences between museums and schools, teachers often find it difficult to adapt their teaching to museum settings. Therefore, there is a need for museums to develop and improve student experiences of school trips to their institutions. Against this backdrop, museum educator and researcher Harald Raaijmakers‘ has developed a museum programme which aims to bridge borders between educational contexts and school disciplines. Harald’s research aims at validating the programme and to analyse students’ aesthetic experiences and imagination in art-based exploration of science issues. In our conversation, Harald explains that elaborated museum-school partnerships can create a third space where science education becomes integrated with society and students’ lived experiences.

Harald Raaijmakers’ licentiate thesis can be downloaded from DiVA: Powerful eyes, imaginative minds: Experiencing contemporary art and science in a third space

52 – Utbildning för hållbar utveckling

För att unga människor ska kunna verka för hållbar utveckling har det gjorts stora globala satsningar på utbildning. Som ett led i detta arbete har många länder satsat på certifieringsprogram, som är tänkta att stödja skolornas implementering av utbildning för hållbar utveckling. Hittills finns dock få studier som undersöker effekterna av sådana certifieringsprogram, och det är denna kunskapslucka som Daniel Olsson fyller med sin forskning. Genom stora enkätundersökningar till skolelever i Sverige och Taiwan har Daniel kunnat mäta elevers medvetenhet om hållbar utveckling. I vårt samtal berättar Daniel om resultaten av studierna, och vilka implikationer han ser för den svenska skolan. Daniel Olssons doktorsavhandling kan hämtas från DiVA: Student Sustainability Consciousness : Investigating Effects of Education for Sustainable Development in Sweden and Beyond